Langblok advocaten

 1. Langblok advocaten is een advocatenkantoor op het gebied van het arbeidsrecht, privacyrecht en erfrecht. Langblok advocaten respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of anderszins door ons wordt verkregen vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens Langblok advocaten verwerkt.
 2. Wij zijn als volgt te bereiken:

 

Begrippen

 1. De begrippen uit dit privacyreglement zijn deels gebaseerd op de definities uit artikel 4 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
 • AVG: de Algemene Verordening Gegevensbescherming die per 25 mei 2018 in werking treedt;
 • Betrokkene: een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon van wie Persoonsgegevens worden Verwerkt;
 • Cliënt: degene die een opdracht tot juridische dienstverlening verstrekt aan Langblok advocaten;
 • Derde in een dossier: de rechtbank, (advocaat) wederpartij, (medisch) adviseur van cliënt;
 • Derde: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan, niet zijnde de Betrokkene, noch de Verwerkingsverantwoordelijke, noch de Verwerker, noch de personen die onder rechtstreeks gezag van de Verwerkingsverantwoordelijke of de Verwerker gemachtigd zijn om de Persoonsgegevens te verwerken;
 • Leveranciers: een natuurlijke- of rechtspersoon van wie/waarvan Langblok advocaten een goed of dienst afneemt;
 • Gegevens over de gezondheid: Persoonsgegevens die verband houden met de fysieke of mentale gezondheid van een natuurlijke persoon;
 • Netwerkrelaties: degenen met wie Langblok advocaten contact heeft gekregen en onderhoudt via (deelname aan) netwerken;
 • Ontvanger: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan, al dan niet een Derde, aan wie/waaraan de Persoonsgegevens worden verstrekt;
 • Open sollicitatie: sollicitaties welke Langblok advocaten ontvangt van personen terwijl er geen vacature openstaat;
 • Persoonsgegeven(s): alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon („de Betrokkene”); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon;
 • Prospect: een potentieel nieuwe cliënt;
 • Toestemming: elke vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting waarmee de Betrokkene door middel van een verklaring of een ondubbelzinnige actieve handeling hem betreffende Verwerking van Persoonsgegevens aanvaardt;
 • Verwerker: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/ dat ten behoeve van de Verwerkingsverantwoordelijke Persoonsgegevens verwerkt;
 • Verwerking: een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot Persoonsgegevens of een geheel van Persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens;
 • Verwerkingsverantwoordelijke: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de Verwerking van persoonsgegevens vaststelt; wanneer de doelstellingen van en de middelen voor deze Verwerking in het Unierecht of het lidstatelijke recht worden vastgesteld, kan daarin worden bepaald wie de Verwerkingsverantwoordelijke is of volgens welke criteria deze wordt aangewezen;
 • Websitebezoeker: degene die de website www.langblok.nl bezoekt;

 

Van wie verkrijgen wij persoonsgegevens?

Langblok advocaten verkrijgt de Persoonsgegevens rechtstreeks van u of van derden, zoals uitkeringsinstanties, werkgevers, Kamer van Koophandel, derden in een dossier.

 

Met welk doel verwerken wij u Persoonsgegevens?

Langblok advocaten verwerkt uw gegevens voor de volgende doeleinden:

 1. Om contact met u te kunnen onderhouden;
 2. Voor een goede behartiging van uw dossier;
 3. Voor het kunnen afnemen van goederen of diensten;
 4. Voor financiële doeleinden (administratie);
 5. Voor Marketing.

 

Welke uitgangspunten neemt Langblok advocaten in acht bij de verwerking van uw Persoonsgegevens?

Bij de verwerking van uw gegevens nemen wij de volgende uitgangspunten in acht:

 1. Wij verwerken uw gegevens op een rechtmatige, behoorlijke en transparante wijze;
 2. Wij verwerken uw gegevens enkel ten behoeve van de omschreven doelen;
 3. Wij verwerken enkel de gegevens die noodzakelijk zijn voor een omschreven doel;
 4. Wij dienen uw gegevens actueel en juist te houden. U heeft derhalve de verplichting ons op de hoogte te stellen van een wijziging van uw gegevens;
 5. Wij hebben technische en organisatorische maatregelen genomen voor een passende beveiliging van uw gegevens

 

Welke gegevens verwerkt Langblok advocaten van u?

Naast de ‘gewone’ persoonsgegevens verwerken wij bijzondere persoonsgegevens.

De bijzonder persoonsgegevens die wij verwerken omvatten gegevens:

 1. waaruit ras of etnische afkomst blijkt;
 2. waaruit religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen blijken;
 3. waaruit het lidmaatschap van een vakbond blijkt;
 4. over uw gezondheid.

 

Wanneer mag Langblok advocaten uw Persoonsgegevens verwerken?

Wij mogen uw gegevens verwerken indien:

 1. De verwerking van uw gegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent of om op verzoek van u vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen;
 2. De verwerking van uw gegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke plicht;
 3. Indien Langblok advocaten een gerechtvaardigd belang heeft om uw gegevens te verwerken;
 4. Indien geen van bovenstaande voorwaarden aan de verwerking ten grondslag kan worden gelegd, vragen wij uw toestemming. U heeft het recht de gegeven toestemming te allen tijde in te trekken. U kunt dit doen door contact met ons op te nemen. Dit kan telefonisch of via email. De gevolgen van het intrekken van de toestemming gaan in op het moment van intrekking. De intrekking heeft derhalve heeft geen gevolg voor de handelingen van Langblok advocaten die vóór het intrekken zijn genomen.
 5. De bijzondere gegevens mogen wij verwerken indien:
 • Indien de verwerking noodzakelijk is met het oog op de uitvoering van verplichtingen en de uitoefening van specifieke rechten op het gebied van het arbeidsrecht en het socialezekerheids- en socialebeschermingsrecht;
 • Indien u de gegevens zelf openbaar heeft gemaakt;
 • Indien wij een rechtsvordering moeten instellen, uitoefenen of onderbouwen;
 • U ons uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven.

 

Van wie verwerkt Langblok advocaten Persoonsgegevens?

Wij verwerken Persoonsgegevens van Cliënten, Derden in dossiers, Leveranciers, Netwerkrelaties, Prospects, Sollicitanten (Open) en Websitebezoekers.

Cliënten

Van Cliënten verwerken wij de volgende gegevens in ons CRM-systeem en deels in een fysiek dossier:

 • NAW gegevens
 • Telefoonnummer (vast/mobiel)
 • E-mailadres
 • Burgerlijke staat
 • Geslacht
 • Geboortedatum, -plaats
 • Bankgegevens
 • BSN nummer
 • Nummer ID-bewijs
 • Loongegevens
 • Gezondheidgegevens
 • Gegevens van een KvK uittreksel bij eenmanszaak
 • Functie
 • BTW nummer
 • Gegevens via Google analytics* bij bezoek aan website
 • Gegevens van Social media (Linked-In/Twitter/Facebook)

Derden in een dossier:

Van Derden in een dossier verwerken wij de volgende gegevens in ons CRM-systeem of in een fysiek dossier:

 • NAW gegevens
 • Telefoonnummer (vast/mobiel)
 • Fax nummer
 • E-mailadres
 • Geboorteplaats
 • Geboortedatum
 • BSN nummer
 • Gegevens uit de Kvk bij eenmanszaak
 • Financiële gegevens
 • Gegevens via Google analytics* bij bezoek aan website
 • Gegevens van Social media (Linked-In/Twitter/Facebook)

Netwerkrelaties/Prospects/Leveranciers/Sollicitanten

Van Netwerkrelaties, Prospects, Leveranciers en degenen die Langblok advocaten een open sollicitatie sturen, verwerken wij de volgende gegevens in ons CRM-systeem:

 • NAW gegevens
 • E-mailadres
 • Financiële gegevens
 • Gegevens uit de KvK bij eenmanszaak
 • Gegevens via Social media (Linkedin/Twitter/Facebook)

Websitebezoekers

Van Websitebezoekers verwerken wij de volgende gegevens:

 • Gegevens die wij via Google Analytics hebben verkregen
 • Gegevens die wij hebben verkregen via cookies
 • Gegevens die wij via de chat hebben verkregen
 • Gegevens die wij via het contactformulier hebben gekregen

 

Geven wij uw persoonsgegevens door aan derden?

Langblok advocaten verstrekt geen persoonsgegevens aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming, behalve in geval van een wettelijke verplichting of indien dit nodig is voor  de uitvoering van de overeenkomst.

In dat kader kunnen wij de verwerking van persoonsgegevens uitbesteden aan derde partijen, de zogenaamde verwerkers. Wij maken bijvoorbeeld gebruik van IT dienstverleners voor onderhoud en supportfuncties, van een CRM-systeem voor het beheren van onze dossiers, van een Internetprovider voor het kunnen versturen van e-mails en het hosten van onze website, van een Telecomprovider voor de telefonische contacten en van financiële dienstverleners voor onze financiële administratie. Deze dienstverleners dienen te worden beschouwd als verwerkers. Zij hebben geen zelfstandige zeggenschap over de persoonsgegevens die in het kader van de dienstverlening door Langblok advocaten aan deze dienstverleners ter beschikking worden gesteld. Langblok advocaten blijft in die situaties verantwoordelijk voor een zorgvuldige verwerking van uw gegevens.

 

Wat zijn uw rechten?

 1. Gegevens inzien of verbeteren

U hebt het recht om ons te vragen welke persoonsgegevens wij van u verwerken en om onjuiste gegevens te laten aanpassen of verwijderen. U kunt daarvoor zowel per e-mail als per gewone post een verzoek bij ons indienen;

 1. Gegevens laten verwijderen en het recht om ‘vergeten te worden’.

In een aantal gevallen en onder voorwaarden heeft u het recht om de door ons verwerkte persoonsgegevens te laten wissen. Dit is het geval indien:

 • de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt;
 • u de toestemming voor het verwerken heeft ingetrokken;
 • u gegrond bezwaar maakt tegen de verwerking;
 • uw persoonsgegevens door ons onrechtmatig zijn verwerkt;
 • er een wettelijke verplichting is om uw  persoonsgegevens te wissen;

Wij kunnen besluiten niet aan uw verzoek te voldoen en uw gegevens niet te wissen als uw verzoek niet gebaseerd is op één van de bovenstaande gronden, of (i) om een wettelijke verlichting na te komen of (ii) voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Als wij niet voldoen aan uw verzoek om uw persoonsgegevens te laten wissen, informeren wij u over de redenen waarom wij niet aan uw verzoek zullen voldoen.

 1. Beperking van de verwerking

Als u van mening bent dat wij uw persoonsgegevens onrechtmatig verwerken of dat de door ons verwerkte gegevens onjuist zijn, kunt u verzoeken om beperking van de verwerking. Ook indien u in het kader van wederzijdse gerechtvaardigde belangen bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking van uw gegevens en de reactie nog moet worden afgewacht, kunt u om beperking van verwerking verzoeken. Dit betekent dat de gegevens vanaf datum verzoek niet meer door ons mogen worden verwerkt.

 1. Overdracht van de gegevens (dataportabiliteit)

U heeft recht op een kopie van uw persoonsgegevens die u aan ons op grond van toestemming of een overeenkomst heeft verstrekt. Het doel van dit recht is om u in staat te stellen deze gegevens eenvoudig over te dragen aan een andere partij.

 1. Recht van bezwaar

U heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens welke geschiedt op basis van ons gerechtvaardigd belang of dat van een derde. In het geval uw bezwaar gegrond is, zullen wij uw gegevens niet langer verwerken, tenzij er dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking zijn die zwaarder wegen of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Wanneer uw persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing worden verwerkt, heeft u te allen tijde het recht daartegen bezwaar te maken. Uw gegevens zullen dan niet meer voor deze doeleinden verwerkt.

 

Welke bewaartermijnen hanteert Langblok advocaten?

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig. In sommige gevallen bepaalt de wet hoe lang wij uw gegevens mogen of moeten bewaren. In andere gevallen hebben wij zelf bepaald hoe lang wij uw gegevens nodig hebben. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:

 • 20 jaar na het sluiten van een door ons behandeld dossier conform het advies de Orde van Advocaten;
 • 7 jaar voor financiële gegevens;
 • 1 jaar ten behoeve van Prospects of open sollicitaties;
 • Voor overige gegevens zolang dit noodzakelijk is.

 

Klachten

 1. Wanneer u een klacht heeft ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u  bij ons terecht via info@langblok.nl. Onze klachtenprocedure kunt u elders op onze website (www.langblok.nl) terugvinden.
 2. U kunt daarnaast een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

 

Aanpassing van de privacyverklaring

 1. De privacywetgeving moet zich nog uitkristalliseren. Langblok advocaten kan deze verklaring dan ook aanpassen zodat deze actueel blijft. Langblok advocaten raadt u daarom aan deze privacyverklaring regelmatig opnieuw te bekijken.
 2. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 1 mei 2020

 

NB: Aangezien een privacyverklaring een op maat gemaakt document is, is één op één kopiëren niet verstandig. Wij helpen u graag indien u voor uw organisatie een op maat gemaakt document nodig heeft. Voor meer informatie kunt u ons bereiken op 020-7531771 of info@langblok.nl.