Heeft u een vraag over arbeidsrecht of privacyrecht dan hebben wij waarschijnlijk het antwoord.
Staat uw vraag of antwoord niet op deze pagina neem dan contact met ons op. Contact

Wat is een vaststellingsovereenkomst?

Een vaststellingsovereenkomst is een overeenkomst tussen een werkgever en een werknemer. Door middel van deze overeenkomst wordt de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden beëindigd. Een gerechtelijke procedure is dan niet meer nodig.

Wat is mijn opzegtermijn als ik zelf ontslag neem?

Dat is één maand. Tenzij in de arbeidsovereenkomst en/of cao andere afspraken zijn gemaakt. Let daarbij wel op.

Wanneer kan ik wegens een reorganisatie ontslagen worden?
Uw werkgever moet aan drie vereisten voldoen. Hij moet aannemelijk maken dat er sprake is van een bedrijfseconomische reden. Verder dient uw werkgever aan te tonen dat u op grond van het afspiegelingsbeginsel voor ontslag in aanmerking komt. En als laatste dient uw werkgever aannemelijk te maken dat u niet (intern) herplaatst kunt worden.
Heb ik na twee jaar ziekte automatisch recht op een WIA-uitkering?

Nee, u heeft niet automatisch recht op een WIA-uitkering. Indien wordt verwacht dat u meer dan twee jaar arbeidsongeschikt zult zijn, zal er een WIA-aanvraag worden gedaan bij  het UWV. Het UWV beoordeelt of u in aanmerking komt voor deze uitkering.

Het UWV heeft mij geen WIA-uitkering gegeven, wat nu?

Indien het UWV besluit u geen WIA-uitkering toe te kennen, kunt u daar bezwaar tegen maken. Dit moet wel altijd binnen 6 weken. Anders bent u te laat.

Ik heb een arbeidsconflict en kom er met mijn werkgever niet uit. Wat nu?

Indien uw werkgever u probeert te ontslaan, uw loon stopzet, of niets doet met uw klachten. Wat dan? Het is verstandig om advies in te winnen. Elke zaak is anders en elk arbeidsconflict vergt een andere aanpak. Bekijk samen met ons of het zinvol is juridische stappen te ondernemen en laat ons eventueel onderhandelen met uw werkgever. Wij kijken naar het juridisch meest haalbare en vanzelfsprekend naar wat u zelf graag wilt.

Hoe bereid ik me voor op een gesprek met mijn werkgever bij een arbeidsconflict?

Het is verstandig om voordat het gesprek begint, alles op papier te zetten, zodat u een goed beeld heeft en ook emoties van u af kunt schrijven. Bereidt u zorgvuldig voor door concrete situaties te bedenken die uw standpunt onderbouwen. Zorg als het om een juridisch conflict gaat dat u vooraf informatie inwint bij een advocaat. Bespreek het conflict van tevoren met iemand die u vertrouwt, zoals een partner, familielid, of vriend(in). Probeer vooraf voor u zelf helder te krijgen waar het conflict wat u betreft om draait. En  zoek vooral antwoord op de vraag: wanneer is het voor u opgelost? Vanuit dat concrete doel kunt u dan het gesprek ingaan.

Hoe lang is mijn opzegtermijn bij een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd?

Heeft u een arbeidscontract voor onbepaalde tijd en wordt dit contract opgezegd, dan moeten zowel werkgever als werknemer zich houden aan een opzegtermijn. De opzegtermijn voor de werknemer bedraagt één maand, maar hier kan schriftelijk (dus in de arbeidsovereenkomst of in de toepasselijke cao) van worden afgeweken. Daar zijn wel bepaalde regels voor.

Mag er een concurrentiebeding staan in mijn arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd?

In principe niet. Dit kan alleen indien schriftelijk is gemotiveerd waarom een concurrentiebeding in uw geval wegens zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen noodzakelijk is. Wordt dit niet voldoende gemotiveerd dan kan de werkgever u hier niet aan houden.

Mijn arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd wordt niet verlengd. Wat nu?

Uw werkgever had u uiterlijk één maand voordat de overeenkomst zou eindigen schriftelijk hierover moeten informeren (het zogenoemde aanzeggen). Indien uw werkgever dat niet heeft gedaan, heeft u recht op schadevergoeding. Daarnaast heeft u recht op een transitievergoeding.

Mijn werkgever wil mijn loon verlagen. Mag dat zomaar?

Een werkgever mag niet zomaar uw loon verlagen. Daar heeft hij uw uitdrukkelijke instemming voor nodig. Mocht het gebeuren dan dient u daar direct bezwaar tegen in te dienen bij uw werkgever. Langblok advocaten kan u hierover adviseren.

Mijn werkgever wil mijn arbeidsvoorwaarden wijzigen. Kan dat zomaar?

Uw werkgever mag niet zomaar tot eenzijdige wijziging van de arbeidsvoorwaarden (zoals werktijden, plaats, bonussen e.d.) overgaan, ook niet wanneer er in de arbeidsovereenkomst een wijzigingsbeding is opgenomen. Er zal altijd een belangenafweging moeten worden gemaakt tussen het belang van de werkgever de arbeidsvoorwaarden te wijzigen en uw belang om vast te houden aan bepaalde voorwaarden.

Mijn werkgever betaalt mij geen loon meer. Wat moet ik doen?

Er is een aantal redenen waarom een werkgever loon kan stopzetten. Loon stopzetten kan echter niet zomaar, daar moet wel een goede reden voor zijn. Zodra u merkt dat u geen loon hebt ontvangen, moet u direct het loon bij uw werkgever claimen. Als uw werkgever dan nog niet het loon wil betalen, kunnen wij u helpen door een brief aan de werkgever te schrijven. Als dat ook niet helpt, kunnen we voor u een loonvorderingsprocedure bij de rechtbank starten.

Mag mijn werkgever mijn arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd tussentijds opzeggen?

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd wordt gesloten voor een vooraf bepaalde tijd. Meestal wordt er een exacte einddatum afgesproken. Uw werkgever mag uw contract enkel tussentijds beëindigen indien dat in een artikel in de arbeidsovereenkomst is opgenomen (het tussentijds opzegbeding). De werkgever moet zich bij een tussentijdse beëindiging wel aan alle regels voor ontslag houden.

Mijn werkgever heeft mij op staande voet ontslagen, wat moet ik doen?

Ontslag op staande voet is een heftige maatregel. U heeft per direct geen recht meer op loon en een uitkering zal u in principe ook niet worden toegekend. Een ontslag op staande voet is een zwaar middel. Let op u heeft maar 2 maanden de tijd om het ontslag aan te vechten. Wij adviseren u daarom direct contact met ons op te nemen. Samen bespreken we dan de mogelijkheden en bepalen we de strategie.

Mijn werkgever wil mijn arbeidsovereenkomst beëindigen. Wat nu?

Ons advies is om direct uw werkgever laten weten dat u het niet eens bent met de beëindiging. Als uw werkgever ook heeft gezegd dat u per direct niet meer hoeft te komen werken, is het raadzaam om uw werkgever schriftelijk te laten weten dat u zich beschikbaar houdt voor het verrichten van werk en dat u uw loon wilt blijven ontvangen. Voor de juiste aanpak, kunt u contact opnemen met Langblok Arbeidsrecht Advocaten.

Wij zijn er voor u

Wij ondersteunen klanten uit heel Nederland, en de contacten verlopen persoonlijk, per mail of telefoon. Komt u bij ons op bezoek in Amstelveen of Hilversum? Dan parkeert u voor de deur. Wij kunnen ook bij u langskomen.

Heeft u een vraag over Arbeidsrecht of Privacyrecht? Wij helpen u graag. Neem vandaag nog contact met ons op.

Wij zijn er voor u

Wij ondersteunen klanten uit heel Nederland, en de contacten verlopen persoonlijk, per mail of telefoon. Komt u bij ons op bezoek in Amstelveen of Hilversum? Dan parkeert u voor de deur. Wij kunnen ook bij u langskomen.

Heeft u een vraag over Arbeidsrecht of Privacyrecht? Wij helpen u graag. Neem vandaag nog contact met ons op.

Meer informatie nodig? Neem gerust contact met ons op.